March 23, 2012
Joseph Gordon-Levitt by Terry Richardson

Joseph Gordon-Levitt by Terry Richardson

February 26, 2012
Joseph Gordon-Levitt by Terry Richardson

Joseph Gordon-Levitt by Terry Richardson

August 13, 2011

Jared Leto… Kicking Karate!

(terrysdiary)

Jared Leto… Kicking Karate!

(terrysdiary)

July 6, 2011

Jennifer Aniston and Justin Theroux on Thompson Street.

(terrysdiary)

Jennifer Aniston and Justin Theroux on Thompson Street.

(terrysdiary)

Liked posts on Tumblr: More liked posts »